Abba The New Experience

ABBA THE NEW EXPERIENCE, La Passió d'Esparreguera, 02/01/22

ABBA THE NEW EXPERIENCE, Sarau 08911, Badalona, 20/01/23.